Гузаронидани мизи муддавар дар Хамадони

Барнои БЕГМАДЗОДА
Журналист
Гузаронидани мизи муддавар дар ХамадониДар таърихирўзи 11- умиавгусти соли љорїмизимуддавар дар ноњияи Мир СайидАлииЊамадонїбаргузорнамудем, кимардумиљамъомадаташкилотимояъне « Наљотикудакон» - рохубќабулнамуда, иброзиандешањоихудашонро дар бораизўроварї ба таври худ ибрознамуданд.Андешањонисбатисабабњоипайдоишизуроварї, оќибатвапешгириизуроварї аз тарафииштирокчиёнимиз дар сатњихелехубќарордошт. Директориташкилоти «Наљотикудакон» ЌосимоваЌурбонгул, боњамроњиињуќуќшиносваравоншиноси ин марказ ба иштирокчиёнимизимуддаварљињатиљолибгузаштани ин нишастмусоидатнамуданд. Аз баромадизанониитирокчїмаълумбуд, ки дар ноњияи Њамадонї низ зуроварї дар байнизанонукудаконмављудбудабаъзаноќибатњоинохуберо ба миёнмеоранд.Чорабини бонатиљањои хуб љамъбастгардид.