Статья от Махмадовой Момагул

Махмадова  Момагул
Ро?бари Гур??и дастгирии Занон «Чилдухтарон»
Муъминобод
Гур??и «Чилдухтарон» бо дастгирии И? «На?оти кудакон» ва к?маки Бунёди боварии СММ –занон ташкил ёфтааст. Ин гур?х 15 зани фаъоли  де?аи ?анатарош  ?амоати де?оти, «Де?и баланд»-и но?ияи  Муъминобод мутта?ид кардааст.
Дар ?умхурии То?икистон ?укумат, Парламент, пешвои миллати, асосгузори сул?у ва?дат президенти давлат кор?ои зиёде ба  ан?ом  расонидааст, аз он ?умла  ?онуни «Пешгирии зуровар?  дар оила» дар ?аёти занон ва духтарон роли  му?имеро  мебозад. ?онун ва ?арор?ои  зиёде баромадааст, ки  ?амаи ин восита?о барои ?алби занон ва духтарон махсусан «духтарони озордида»  ба ?омеа ёри мерасонад.  Лекин ба ин ниго? накард мушкилот?о зиндаги махсусан мушкилот?ои ?у?у?и, равони ва ?исмони зиёданд, барои бартараф кардани чунин ?олат?о донистани ?онун зарур аст.  Дар зиндагии ?озира зу?урот?ои номатлуб аз ?исоби пошхурии оила?о, нико?ои барва?ти ва хешутабори, зуровар? нисбати занон  вомехуранд. Ин сабаби муайян дорад, ки ин ?ам бошад сат?и пасти дониш ва маълумотдории худи занон ва сат?и пасти и?тисодиёт мебошад. Барои он ки зан со?иби маблаг шавад бояд маълумот ва малака биом?зад ва бо ин восита метавонад  мушкилоти ?ам равони ва ?ам и?тисодии худро ?ал намояд.    Максади асосии гуруххи  мо дастгирии занон ва духтарон, аз фахмондадихи, хусусан дар бораи ?онун «Дар бораи  пешгирии зуровари дар оила», дониш ом?зи ва малакаи хунарманди додан иборат мебошад.Ман мехохам минатдории худро аз номи тамоми аъзоёни гуру? из?ор намоям,  чунки  идти?одияи ?амъиятии «На?оти кудакон»  аз р?и лои?аи «Ман ?у?у? дорам…», ки онро Созмони байналмилалии «Бунёди бовар? СММ- Занон» дастгири менамояд бо мо кор крданд ва моро бо ?онун?ои ?ум?урии То?икистон шинос намуданд ва моро ом?зонданд. ?оло  мо як гур??и мукаммали 15 нафара буда дар де?а оид ба масъала?ои зуровар?, пешгирии он, ом?зонидани малакаи дузандаги, кор дар компютер ахборот меди?ем. Мисол : аллакай 9 нафар занон ва духтарони мо со?иби «Ша?одатнома»-и д?зандаг? гардидаанд. Як нафар аъзои гуру?и дастгирии «Чилдухтарон» омада дар марказ дониши компютериро аз худ намуда холо бошад 7 нафар духтари дигар дарси компютерро ом?хтаистодаанд. Дар ?амаи вохури?о бо занони де?а мо «дар бораи пешгири зуровари дар оила» маълумот меди?ем. Дар 14 мо?и фаъолияти мо тавонистем 8 оиларо аз вайроншави эмин дорем. Бисёр аз зан?о ба мо миннатдории худро баён мекунанд. Як маъракаи му?име дар гуру? доимо и?ро карда мешавад, ин пур кардани пурсишнома?о мебошад. Хар сари чанд вакт Гур?ххи мобилии «Начоти кудакон» ба гурух омада ба эхтиёчмандон машварати хукуки, ичтимои, равони медиханд.
Аз тарафи ташкилот ба гурухи мо компьютер, ксеракс ва принтер такдим карда шуд. Ин кори моро нихоят сабук кард. Мо  метавонем мавод?ои та?симотии худро зиёд намуда  дар байни а?оли па?н намоем.
Бо кувваи худи гурух ва коргари ичтимоии «Начоти кудакон»  Азизова Оламби барои 9 нафар занон ва духтарон курси хонагии дарздузи ташкил кард. Бо кумаки муаллима Асоева Мастона сохиби хунари куртадузи шуданд. Дар дарсхо равоншиноси ташкилот апаи Бахтичамол ва Хукукшинос Фуркат Рахматуллоев  ба духтарон ёри мерасонанд. Ба наздики иштирокчиен ин курси хунаромузи сохиби шаходатномахо гаштанд. Акнун онхо на танхо либосхоро барои худ ва ахли оила медузанд балки метавонанд сохиби чои кор хам шаванд. Ин рохи хубест барои баланд   бардоштани сатхи иктисодии оила.Гурух дар пеш вазифахои зиёд дорад ва метавонад малакаи худро равнак дода  дар бехтар шудани зиндагии занон накши мухимеро  бозида  метавонад.
Мо аз номи гур??и дастгирии «Чилдухтарон» ба итти?одияи ?амъиятии «На?оти кудакон» арзи сипос менамоем. Бигузор чунин идти?одия?о зиёд бошанд, ки мо занон ва духтарони хонашинро ба ?омеа ворид созанд ва оила?ои муста?кам дошта бошанд!!!